„იდეების კონკურსი“, რომლის მიზანსაც წარმოადგენს პროგრესული იდეების სკოლის 2014-19 წლების სემინარის მონაწილეების გააქტიურება და ქვეყანაში მიმდინარე სოციალურ-ეკონომიკურ და პოლიტიკურ პროცესებში მათი ჩართვა, შედგება სამი ეტაპისგან:

ეტაპი 1

უნდა დაკომპლექტდეს მინიმუმ 3   და მაქსიმუმ  5  წევრიანი ჯგუფები,  რომლის მინიმუმ 2 წევრი იქნება პროგრესული იდეების სკოლის მონაწილე. ჯგუფებმა უნდა შექმნან და პროგრესულ ფორუმში წარმოადგინონ  პროექტი.

პროექტი შეიძლება ეხებოდეს  შემდეგ თემატიკას:

  • შრომითი ურთიერთობები;
  • გენდერული თანასწორობა;
  • ახალგაზრდული აქტივიზმი;
  • განათლების პოლიტიკა.

პროექტი ფორუმში წარმოდგენილი უნდა იყოს  ორგანიზაციის მიერ შემუშავებული ფორმით. იხილეთ საპროექტო განაცხადი.

ეტაპი 2

კონკურსზე დარეგისტრირებულ განაცხადებს შეაფასებს პროგრესული ფორუმის გუნდი. შერჩეული განაცხადების ავტორებს/გუნდის წევრებს ჩაუტარდებათ ტრენინგი პროექტის წერისა და მენეჯმენტის თემაზე.

ტრენინგი იქნება გასვლითი და გაგრძელდება 3 დღე. 

ტრენინგის მონაწილეები მიიღებენ თეორიულ ცოდნას პროექტის წერისა და მენეჯმენტის შესახებ, ასევე პარალელურ რეჟიმში, ექნებათ შესაძლებლობა ადგილზე იმუშაონ საკუთარ საპროექტო განაცხადებზე, დახვეწონ და გააუმჯობესონ ის.

ეტაპი 3

ტრენინგის დასრულების შემდეგ  მონაწილეებს მიეცემათ დრო, იმისთვის რომ გააგრძელონ მუშაობა საკუთარ პროექტებზე და საბოლოო სახე მისცენ მას. დადგენილ ვადაში დასრულებული პროექტები კვლავ უნდა გადმოიგზავნოს პროგრესულ ფორუმში.

დასრულებული პროექტები, პროგრესული ფორუმისა და ფრიდრიხ ებერტის ფონდის მიერ ერთობლივად შეფასდება 5 ქულიანი სისტემით:

ქულა

შეფასება

5

საუკეთესო

4

ძალიან კარგი

3

კარგი

2

დამაკმაყოფილებელი

1

სუსტი

3 და უფრო მაღალი ქულის მქონე პროექტებიდან შეირჩევა ერთი ან რამდენიმე გამარჯვებული. გამარჯვებული პროექტის/პროექტების ფინანსურ მხარდაჭერას განახორციელებენ ფრიდრიხ ებერტის ფონდი და საქართველოს პროგრესული ფორუმი.

ამასთანავე, გამარჯვებული პროექტის გუნდის წევრებს პროექტის განხორცილებისას კონსულტაციას გაუწევენ ფორუმის გუნდის წევრები.