04.08.2016

ფორუმის გუნდი

ფორუმის დამფუძნებლები, გამგეობა და სამდივნო

დაწვრილებით
04.08.2016

ფორუმის წესდება

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „საქართველოს პროგრესული ფორუმი“

დაწვრილებით