სექცია ეთმობა პროგრესული იდეების სკოლის ფარგლებში პროექტის მონაწილეების მიერ დაწერილ ნამუშევრებს. 

*ნაშრომში ავტორის მიერ განვითარებული აზრი არ წარმოადგენს  საქართველოს პროგრესული ფორუმის პოზიციას. პასუხისმგებლობა სტატიის შინაარსზე ეკისრება ავტორს.

შემოსავლების უთანაბრობის პრობლემა და პროგრესიული დაბეგვრის საჭიროება საქართველოში

დაწვრილებით

გენდერისა და სექსიზმის პრობლემა საქართველოში

დაწვრილებით

არარეგულირებული   პროსტიტუციის პრობლემა საქართველოში

დაწვრილებით

მასწავლებლის როლის გაძლიერების პრობლემა და მისი მნიშვნელობა სამოქალაქო საზოგადოების მშენებლობის პროცესში საქართველოში

დაწვრილებით