პროექტის მიზანი:

  • პროექტის მიზანს წარმოადგენს საზოგადოებაში და კერძოდ  ახალგაზრდებში სოციალ–დემოკრატიული იდეოლოგიისა და იდეების პოპულარიზაცია და ინფორმირებულობის დონის ამაღლება.

 

პროექტის ამოცანები:

  • სოციალ-დემოკრატიული სასწავლო პროგრამის შემუშავება და მისი ადაპტირება საქართველოს პოლიტიკურ რეალობასთან;

 

  • სოციალ-დემოკრატიული იდეების მხარდამჭერი ახალგაზრდების მოძიება და მათი ჩართვა ორგანიზაციის საქმიანობაში;

 

  • ქვეყნის სოციალურ, ეკონომიკურ და კულტურულ ჰუმანიტარულ სფერობში მინდინარე გარდაქმნების პროცესში ახალგაზრდების როლის გააქტირურება;

 

  • ქვეყანაში მიმდინარე რეფორმების პროცესში არსებული ხარვეზების იდენტიფიცირება და მათი მოგვარების სოციალ-დემოკრატიული გზების შემუშავება;

 

  • ორგანიზაციის ადამიანური და ინტელექტუალური რესურსების განვითარება;